Privacy Verklaring Happy Holon

Happy Holon ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Happy Holon acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://happyholon.com/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 8 mei 2021


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Happy Holon aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Happy Holon analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Happy Holon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Social Media


We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten van de website te delen. Dit kan door middel van social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield

Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten hoe zij met privacy en de verzamelde informatie omgaan.


Wijzigingen


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen

Privacy Policy Happy Holon

Happy Holon ('' 'we' '), located in the Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.


Happy Holon considers careful processing of personal data of the utmost importance. Personal data is carefully processed and secured. When processing, we adhere to the requirements of the General Data Protection Regulation (the "GDPR"). This Privacy Statement explains how we collect and use your information, in accordance with the GDPR.


In this Privacy Statement we explain which personal data we collect and use, and for what purpose we do this. We recommend that you read this Privacy Statement carefully. This Privacy Statement applies to our website, https://happyholon.com/ and related websites and Services.


This Privacy Statement was last amended on: 8 May 2021


Use of personal data


If you use websites and related Services that Happy Holon offers, you can share personal data with us. We collect and use personal data that you, or your company, share with us directly. We will not use the personal data for purposes other than those described in this statement, unless you have given your prior consent.


Types of data collected


When you use our Services, we may collect the following information:


 • First and last name
 • Address data
 • telephone number
 • E-mail address
 • IP address
 • Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
 • Information about your activities on our website
 • Information about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)
 • Internet browser and device type
 • Bank account number


Grounds for processing


We generally process your personal data for the following purposes:


 • Handling your payment
 • Sending our newsletter and / or advertising brochure
 • To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services
 • To inform you about changes to our services and products
 • Happy Holon analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • Happy Holon also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

We collect your personal data on the basis of legitimate interests or your consent, which you can withdraw at any time.


Retention of personal data


We keep your personal data for as long as necessary to achieve the purposes of this Privacy Statement. In general, we keep personal data of our website visitors for 12 months.


Your rights


You have the right to inspect the information that we process. If you wish, you can contact us directly. We ensure that we provide you with a copy of the data we process about you. We may need to verify your identity to comply with your request. If you believe that the information provided that we process about you is incorrect, you can contact us to update your information. You also have the right to object to data processing. If you want us to delete your information, you can inform us at any time. You can contact us at any time regarding these requests. We will always respond in a timely manner, in accordance with the GDPR. If you are not satisfied with the answer you receive, you can submit your complaint to the relevant supervisory authority.


Share with others


We will not share your information with others without your permission, unless this is necessary in the context of the performance of the agreement that you, or your organization, have concluded with us, or unless this is a legal obligation.


Transfer of personal data


We may transfer your data outside the EEA to achieve the purposes described in this Privacy Statement. If this is the case, we will take the appropriate measures to ensure that personal data is properly secured. For transfers to the United States, we will ensure that such U.S. party complies with the Privacy Shield. For other transfers, we may transfer your data to a country recognized by the European Commission that offers an adequate level of protection with regard to Personal Data.


Analytics


Information you provide may be retained for statistical analysis purposes, including through Google Analytics and Piwik. These statistics are used to optimize the Services. This way we can see how our visitors use the website and improve the website on that basis. Where possible, we will pseudonymise this data.


Cookies


We want to be able to provide you with relevant and personal information in a user-friendly manner. For this we use different types of cookies on our websites. For example, we place cookies that are necessary for the functioning of the site. This includes the ability to respond, the operation of spam filters, video playback and caching to speed up the website. We also use analytical cookies that do not infringe your privacy.


In general, cookies are stored for the duration of the (browser) session. In addition, your IP address may be stored in the log files of our web server when you use our Services. This is necessary to properly manage and secure our Services. We do not use your IP address to track or record your online behavior. Usually we will not be able to associate your IP address with your name, address or other identifying information unless you provide us with such information and continue to use the same IP address.


You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser.


Security


We ensure that your personal data is protected against loss or unlawful processing. We have taken the following technical and organizational measures, among others:


 • Logical access control, use of passwords and possibly a second factor;
 • Encryption of data;
 • Pseudonymisation of data;
 • Using Virtual Private Servers (VPN) accessible with the SSH key;
 • Transfers only over SSL;
 • Purpose-bound access restrictions;
 • Verification of recognized authorizations.


Social Media


We would like to make it as easy as possible for you to share messages from the website. This can be done by means of social media buttons. Most social media channels work with cookies and adhere to the EU-US Privacy Shield


Read the privacy statements of the relevant social media channels to know how they deal with privacy and the collected information.


Amendments


We reserve the right to change our privacy policy at any time


arrow_drop_up arrow_drop_down